Wykorzystujemy pliki cookies. Moїna je zablokowaж. Wiкcej informacji w naszym Regulaminie i Polityce Prywatnoњci.
logo

Neuroterapia dzieci

Prowadzę terapię neurorozwojową noworodków (w tym wcześniaków), niemowląt i starszych dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, z grup ryzyka, z stwierdzonymi zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej (z.o.k.n.), zaburzeniami napięcia mięśniowego, asymetrią ułożeniową ciała, przepukliną oponowo-rdzeniową, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego (mózgowe porażenie dziecięce).

Ocena rozwoju psychoruchowego i instruktaż pielęgnacji dziecka

Jest ofertą dla rodziców dzieci prawidłowo się rozwijających lub zaniepokojonych zachowaniem dziecka czy też postępami w jego rozwoju. W ramach instruktażu rodzice uzyskają wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie codziennie wykonywanych z dzieckiem czynności, takich jak: karmienie, przewijanie, noszenie, ubieranie, kąpiel czy zabawa. Właściwie pielęgnując dziecko wspieramy jego prawidłowy rozwój psychoruchowy.

Informacje dla rodziców podejmujących rehabilitację

  • Pierwsza wizyta, w przypadku rodziców podejmujących decyzję o podjęciu rehabilitacji dziecka metodą Vojty, poświęcona jest dokładnej ocenie stanu rozwojowego dziecka oraz wprowadzeniu rodziców w podstawowe zasady realizacji terapii. Rodzice uzyskują wówczas instruktaż do pierwszego zestawu ćwiczeń. Na kolejnych wizytach zestaw ćwiczeń jest modyfikowany w zależności od potrzeb. Postępy w rozwoju dziecka oraz jakość wykonywanych ćwiczeń powinny być kontrolowane początkowo raz w tygodniu. Zdarza się, iż wskazana jest na początku terapii druga wizyta w tym samym tygodniu. Po pewnym czasie wystarczająca jest zwykle wizyta co dwa tygodnie. Przebieg terapii i jej efekty są omawiane z rodzicami na bieżąco, najlepiej w kontakcie z lekarzem kierującym. Moim celem jest prowadzenie terapii intensywnej, tak krótko jak to możliwe.

  • Dla rodziców prowadzących terapię dziecka, jestem do dyspozycji w czasie wizyt a ponadto w kontakcie telefonicznym, w celu wyjaśniania na bieżąco wszelkich wątpliwości. W przypadku trudności, których rozwiązanie jest niemożliwe w systemie planowych wizyt w gabinecie oraz konsultacji telefonicznych, możliwa jest organizacja wizyty domowej.

  • Ćwiczenia wykonywane są w domu, przez rodziców dziecka, cztery razy dziennie. Czas trwania jednej sesji ćwiczeń nie powinien zwykle przekraczać kilku minut w przypadku noworodków, do około 10 minut dla niemowląt, 15 minut w przypadku dzieci kilkuletnich, oraz do około 20 minut w przypadku dzieci starszych.

  • W każdym ćwiczeniu ważna jest pozycja wyjściowa, to jest ściśle określone ułożenie ciała dziecka przed rozpoczęciem stymulacji. Bardzo ważne są reakcje dziecka poddawanego stymulacji (ruchy kończyn, napięcie mięśni itp). W trakcie wykonywania ćwiczeń należy bacznie obserwować reakcje dziecka i jeśli są nieprawidłowe korygować je w sposób ustalony z terapeutą. Jeśli rodzic po kilku próbach nie jest w stanie uzyskać prawidłowej reakcji dziecka (to znaczy reakcji opisanej jako prawidłową przez terapeutę), należy koniecznie skontaktować się z terapeutą.

  • Terapia metodą Vojty nie może sprawiać dziecku bólu. Dziecko mówiące zasadniczo nie powinno płakać w czasie terapii. U dziecka mówiącego należy dążyć do tego, by powiedziało co jest przyczyną płaczu. W przypadku bardzo małego dziecka, które jeszcze nie mówi, płacz w czasie terapii jest reakcją naturalną. Są to podstawowe formy komunikowania się dziecka z otoczeniem. Płacz dziecka w czasie terapii sygnalizuje dyskomfort związany z unieruchomieniem, jak również duży wysiłek fizyczny, który dziecko wykonuje w czasie terapii.

  • Rodzic w trakcie terapii powinien być spokojny i życzliwy. Zrównoważonym tonem głosu i gestem powinien dopingować i nagradzać dziecko. Wykluczone jest okazywanie dziecku zdenerwowania w jakiejkolwiek formie. Utrzymanie zadanej pozycji wyjściowej czy też prowadzenie stymulacji nie może wiązać się z zadawaniem bólu czy presją fizyczną mającą charakter "przełamywania oporu" dziecka.

  • Nie należy wykonywać ćwiczeń w przypadku wystąpienia u dziecka podwyższonej temperatury, stanów zapalnych, wymiotów oraz przez kilka dni po szczepieniach ochronnych (według wskazań lekarza), w przypadku wystąpienia drgawek i jakichkolwiek innych niepokojących zachowań dziecka, o których należy bezzwłocznie poinformować fizjoterapeutę. Przeciwwskazaniem do prowadzenia terapii jest ciąża. O wszystkich istniejących diagnozach medycznych oraz znanych i zaobserwowanych problemach zdrowotnych, należy niezwłocznie informować lekarza kierującego na terapię oraz fizjoterapeutę.